07
07
2014

Genealogia szkoły Musō Shinden Ryū

Hayashizaki Jinsuke Shigenobu
1549 – 1621

林崎甚助重信

Tamiya Heibei Shigemasa

田宮平兵衛業正

Nagano Muraku Kinrosai

長野無楽入道槿露斉

Momo Gunbei Mitsushige

百々軍兵衛尉光重

Arikawa Shozaemon Munetsugu

蟻川正左ヱ門宗続

Banno Danemon-no-Jō Nobusada

万野団右ヱ門信定

Hasegawa Chikara-no-Suke Eishin

長谷川主税助英信

Arai Seitetsu Seishin

荒井勢哲清信

Hayashi Rokudayu Morimasa
1661 – 1732

六太夫守政

Hayashi Yasudayu Seisho

林安太夫政羽

Ōguro Motoemon Kiyokatsu
? – 1776

大黒元右ヱ門清勝

Shimomura-Ha  Tanimura-Ha
Matsuyoshi Teisuke Hisanari

松吉貞助久成

Hayashi Masu-no-Jō Masanari

林益之亟政誠

Yamakawa Kyūzo Yukikatsu

山川久蔵幸雄

Yoda Manzō Yorikatsu

依田万蔵敬勝

Shimomura Mōichi Sadamasa

下村茂市定政

Hayashi Yadayu Masayori

林弥太夫政敬

Hosokawa Yoshimasa

細川義昌義馬

Tanimura Kame-no-Jō Yorikatsu

谷村亀之亟自雄

Gotō Magobei Masasuke

五藤孫兵衛正亮

Morimoto  Hokushin Tokumi

森本兎久身

Ōe Masamichi Shikei Roshu
1852 – 1927

大江正路子敬

Nakayama Hakudō Hiromichi
1869 – 1958

中山博道

Musō Shinden Ryū





Musō Jikiden Eishin Ryū